22 Mart 2023 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.

1xbetbetpasmariobet
a
en iyi rulet siteleri
Av. Z. Handan Özcebe

Av. Z. Handan Özcebe

24 Şubat 2023 Cuma

Doğum izni kıdem tazminatına dahil edilir mi?

Doğum izni kıdem tazminatına dahil edilir mi?
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Doğum yapan kadın işçi, 4857 sayılı İş Kanunu gereği öncelikle doğum öncesi ve doğum sonrası için tekil gebeliklerde 16 hafta süren analık raporu boyunca izinli sayılacaktır. Analık raporu sona erdikten sonra yine İş Kanunun gereği Kadın işçiye, analık izninin bitiminden itibaren isteği hâlinde altı aya kadar ücretsiz izin verilecektir.

Çalışan ücretsiz doğum izni kullanmak istiyorsa, en geç 1 ay önce işverene yazılı olarak bunu bildirmek zorundadır. İşveren çalışanın bu izin talebini karşılar, ücretsiz doğum izninde olduğu sürece iş sözleşmesini askıya alır ve işçiye ücret ödemez.

Kadın işçilerin doğumdan önce ve sonra çalıştırılmasının yasak olduğu toplam 16 haftalık (çoğul gebelikte 18 haftalık) süre, kıdem tazminatının hesaplanmasında kıdemden sayılır. Bu süre yıllık ücretli iznin hak edilmesi bakımından da çalışılmış gibi sayılan haller arasında yer almaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 55. maddesinde yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan hallerde doğum izinlerini  de saymaktadır.

Ücretsiz izin ise , çalışanın ücret almadığı ve çalışmadığı sürelerdir. Bu süreçte çalışanın iş sözleşmesi askıda olmaktadır. İş sözleşmesinin askıda olması, iş sözleşmesinin sona ermeden sadece çalışmaya ara verilmiş olmasıdır.

4857 sayılı iş kanunun da doğum sonrası ücretsiz izin kullanan kadın işçinin ücretsiz izin süresinin Kıdem Tazminatına dahil edilip edilmeyeceği hususun da bir açıklık getirilmemiştir.Bu nedenle uygulama da  ücretsiz doğum izni de diğer ücretsiz izinlerinden farkı olmaksızın iş sözleşmesini askıya almaktadır. Bu sürede işçi çalışmamış kabul edilir ve kıdem süresi işlemez.Kıdem süresinin ücretsiz izin süresi boyunca işlemiyor olması, kıdem süresine bağlı hak edişlerde de bu sürenin hesaba katılmayacağı sonucunu getirir. Yıllık izin hak edişleri hesaplanırken de ücretsiz doğum izninden olunan süreler hesaba katılmadan kıdem süresine bakılacaktır.

Yıllık izin en az 1 yıl çalışma sonunda, gelecek hizmet yılı içinde kullanılmak üzere hak edilmektedir. 6 ay ücretsiz doğum izni kullanmış bir işçinin yıllık izin hak ediş tarihi 6 ay ileri ötelenmiş olacaktır.

Sonuç itibariyle ;  Yargıtay kararların da, iş sözleşmesinin askıda olduğu süreler gibi çalışılmayan ya da kanun gereği çalışılmış sayılmayan süreler kıdemden sayılmamakta, kıdem tazminatına esas hizmet süresinin, ücretsiz izin süreleri düşüldükten sonra kalan süre olduğu belirtilmektedir. Buna göre, 16 (ya da 18) haftalık iznin bitiminden sonra 4857 sayılı İş Kanunu madde 74’e göre kadın işçinin talep etmesi durumunda işverenin vermek zorunda olduğu ücretsiz izin kıdemden sayılmayacaktır.

Devamını Oku

Gambling Addictions Not a Good Thing Sites Not Affected by Gamstop

0

BEĞENDİM

ABONE OL

sites not affected by gamstop

Gambling Addictions Not a Good Thing? – Sites Not Affected by Gamstop

Gamstop is a self-exclusion tool that helps players prevent their gambling habits https://www.prep4usmle.com/forum/thread/133085/ from affecting their lives. It is available to any player in the UK and allows them to self-exclude from gambling sites licensed in the UK.

Gambling Addictions Not a Good Thing:

It is important to understand that if https://notgamstop.com/ you have a gambling addiction, it will be difficult for you to stop betting without professional help. There are many resources and groups online that can provide assistance. However, if you find that your gambling is becoming a serious issue, it may be time to consider a self-exclusion period with Gamstop.

Sites not affected by gamstop

There are plenty of UK betting sites that are not on Gamstop, although many do have restrictions on how you can deposit money. These restrictions can be frustrating for some punters and can limit your deposit options if you are on a winning streak.

You can use a variety of E-wallets to make deposits at non-Gamstop sports betting sites, including EcoPayz and MasterCard. In addition, you can also deposit with cryptocurrencies like Bitcoin or Ethereum.

Casinos Not On Gamstop That Offer Self Exclusion

There are a number of new casinos that are not on Gamstop that offer self-exclusion services for their patrons. This is a great idea for both current and former gambling addicts.

Non-Gamstop Bets:

You can bet on a variety of sports at non-Gamstop betting sites, including horse racing, greyhound races, tennis, and even esports. These websites also offer a wide range of games and bonuses.

Devamını Oku

İşyerinde çalışanların maaş haczi ve nafaka alacağı

İşyerinde çalışanların maaş haczi ve nafaka alacağı
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Usulüne uygun yapılmış olması koşulu ile bir maaş haczi yazısı tebliğ almış bir işveren; 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 355. maddesi gereği “Devlet işlerinde veya hususi müesseselerde bulunan borçlu memur veya müstahdemlerin maaş ve ücretlerinden kesilmesi için icra dairelerinden yapılacak tebligatın kanuni muhatapları haczin icra edildiğini ve borçlunun maaş ve ücreti miktarını nihayet bir hafta içinde bildirmeğe ve borç bitinceye kadar icra dairesinin tebligatı mucibince haczolunan miktarı tevkif edip hemen daireye göndermeğe mecburdurlar” işlem yapmak zorundadır.

Buna göre İşyeri ilgili çalışanının maaşından ¼ oranında kesinti yaparak icra dosyasına ödeme yapmak zorundadır. Aksi halde işverenin; İcra ve İflas Kanunu’nun devam eden 356. maddesinde “Yukardaki madde hükümlerine riayet etmemiş olanların kesmedikleri veya ilk vasıta ile göndermedikleri para ayrıca mahkemeden hüküm alınmasına hacet kalmaksızın icra dairesince maaşlarından veya sair mallarından alınır.” Şeklinde olup işyeri belirtildiği şekilde borçlu çalışanının maaşından kesinti yapmadığı ancak yapması gereken miktar ile sorumlu olacaktır..

Yine, İcra ve İflas Kanunu’nun 357. maddesi “İcra dairesince kanuna göre yapılan tebliğ ve emirleri derhal yapmağa ve neticesini geciktirmeksizin icra dairesine bildirmeğe alakadarlar mecburdur. Makbul sebep haricinde tebliğ ve emirleri yapmayanlar hakkında ait olduğu dairece tahkikatı evveliyeye hacet kalmaksızın Cumhuriyet Savcılığınca doğrudan doğruya takibat yapılır.” uyarınca maaş haczine riayet etmeyen işverenin cezai sorumluluğu da ayrıca saklı tutulmuştur.

4857 sayılı İş Kanunu’nun  35. maddesinde, işçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlasının haczedilemeyeceği belirtilmiştir. Ancak maddenin devamında işçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hakim tarafından takdir edilecek miktar bu paraya dahil değildir denilerek nafaka borcu alacaklılarının hakları saklı tutulmuştur.

Buna göre işveren tarafından;  nafaka borcu nedeniyle öncelikle aylık nafakanın tamamının, her ay borçlu çalışanın almakta olduğu maaşından kesilmesi gerekmektedir. Söz konusu bir çalışanın maaşı üzerinde daha eski tarihli bir haczin var olması halinde ise, nafaka alacağı yine öncelikli olarak kesilmelidir.  Daha sonra, ücretin geri kalan kısmının ¼ miktarı varsa devam etmekte olan hacizler için kesilecektir.

Ancak aylık nafaka alacağı öncelikli alacak niteliğine sahip olup birikmiş nafaka alacağı öncelik sırasına tabi değildir. Birikmiş nafaka alacağı normal alacaklar gibi sıraya konulup, eski tarihli mevcut bulunan haciz veya hacizler bittikten sonra sırası geldiğinde yine aylık nafaka alacağının tamamı çalışanın maaşından kesildikten sonra geriye kalan ücretin ¼ miktarı kadar kesinti yapılarak icra dosyasına ödeme yapılacaktır.

Çalışan, maaşına haciz konulduğu tarihten önceki bir tarihte işyerinden ayrılmış veya maaş haczi kesintileri devam ettiği sırada işten ayrılır ise; işveren bu halde de maaş haczi yazısını tebliğ aldığı tarihten ve çalışanın işten ayrıldığı tarihten itibaren derhal SGK işten ayrılış bildirgesini de ekleyerek çalışanın işten ayrıldığına dair icra dairesine bilgi vermek zorundadır. Aksi takdir de işverenin cezai ve hukuki sorumluluğu doğabilecektir.

 

 

Welcome to our food site – https://edaslav.com/. Our aim is to provide you with all the information you need to make healthy and delicious food choices. We have a range of recipes, articles and tips to help you get the most out of your food. Thanks for visiting!
Devamını Oku

How Online Gambling Can Turn Into a Problem

0

BEĞENDİM

ABONE OL

How Online Gambling Can Turn Into a Problem

gambling online

Internet gambling can be a fun activity but it can also turn into a problem. There are several factors that make this type of betting more prone to problem gamblers. One of these factors is the fact that online betting can be available at any time of the day. This is a plus, as some people are not able to make it to a land-based casino to participate in a game. It also makes it easier for people to bet on big games such as sports and horse races.

Gambling is a lot like a social event, and online gambling allows you to interact with other people. Many people enjoy the social aspect of gambling. However, if you feel you are getting too much of a rush, you might want to find a different hobby. Some people use gambling to unwind and relieve stress, while others engage in it because it gives them a feeling of accomplishment.

While you might not be able to quit gambling entirely, you can learn to minimize its effects on your life. You may want to cut back on credit cards, limit how much money you spend, and have someone else handle your betting accounts. If you are in recovery, you may want to join a support group for problem gamblers. Joining one of these groups will help you to reconnect with others who are in recovery and to find other activities to replace your gambling.

The most interesting part of gambling is the chance to win money. A high-speed internet connection can enable you to make rapid bets. Also, many online casinos offer apps that feature live scores, so you can follow your favorite team without leaving home.

Online gaming has become more and more https://casinosistersites.info/ace-revenue/royal-ace-casino-sister-sites/ common in recent years. It’s even become legal in some provinces in Canada. Most countries in the European Union and the Caribbean allow online gambling, but many have restrictions on it. In the United States, the state of Nevada has taken the initiative and is working to regulate it. Several other states, including Pennsylvania and New Jersey, have also passed legislation that has enabled the legalization of online gambling.

Despite the fact that online gambling is growing, it still has a way to go. Research into the issue is necessary to get a comprehensive understanding of the problem. To do this, researchers need to look at a number of different factors. For instance, what characteristics do people who engage in internet gambling exhibit? Can we learn more about how to make the experience safer? What is the relationship between internet gambling and mental health?

If you have an online betting account, you may want to close it. It can be a distraction and a distraction can lead to addiction. Getting rid of your credit card and having your bank automatically send payments is a good start. Having a friend or family member take care of your financial affairs can also be helpful.

Devamını Oku

Yet, the fact remains that it is an unwise investment.

0

BEĞENDİM

ABONE OL

what does the bible say about gambling

What Does the Bible Say About Gambling?

The Bible does not give direct guidance on gambling, but there are many principles that can be applied to the activity. While there is no definitive proof that gambling is inherently immoral, there are several scriptures that demonstrate its harms.

One example is the "parable of the talents." In this parable, the owners of the talents were rebuked for gambling their resources. This is a good reminder of the responsibility of Christians to be wise stewards of all of their resources. These include their money, time, and influence.

Another important lesson from the parable is the concept of luck. It is not unusual for people to gamble for the hope of winning. But that is not the reason to do so. If you are willing to put in the effort to win, you should do so for your own good and the benefit of others.

Gambling is often the result of coveting more wealth. This is the root of many problems, and the bible mentions it in several places. For instance, Luke 12:15 advises that you should "beware of coveting." You should not covet your neighbor’s possessions and you should not covet your neighbor’s wife.

The "sin" of gambling is not as much about the game as it is about the motivations behind the act. https://fpgeeks.com/forum/showthread.php/36124-Philly-Pen-Show-2022! People can have a hard time stopping gambling once they start. They may believe that they have earned the money through their own labor. Similarly, they have a difficult time letting go of the money they have won.

Many gamblers will spend thousands of dollars in the name of pleasure and hope. Often, the money they win is never used and ends up in their own pockets. A better use of their time would be to earn a living, or to help their family.

The other obvious benefit of gambling is that it is fun to try. However, gambling can lead to financial ruin and a loss of control. Also, it can be addictive and harmful to families. Not only can it harm your health, but it can also bring about domestic violence, divorce, and bankruptcy.

Some people are addicted to gambling and cannot stop themselves. Some even claim that they are giving their winnings to a worthy cause. Yet, the fact remains that it is an unwise investment.

The Bible without wagering is full of other examples of the best way to invest your money, and it is not just about the money. Be sure to be a wise steward of your talent and your money, and you will be well on your way to a blessed life.

The Bible mentions the fact that we are given a gift of talents and a gift of time. We are not promised abundance of either. Instead, we are to be good stewards of all of these resources and provide them to our families in the present and in the future. Moreover, all of these things will be added to our spiritual values.

Devamını Oku

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

escort ankara